A105-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.5 จำนวน 28 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED 104,6613
C075
A105
ED 104,6613
C075
A105
ED 104,6613
C075
A105
 


 


ED 101,3301
C039
A105
ED 101,3301
C039
A105
ED 101,3301
C039
A105
 


 


อังคาร ED 107,5516
C113
A105
ED 107,5516
C113
A105
ED 107,5516
C113
A105
 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED 105,5512
C028
A105
ED 105,5512
C028
A105
ED 108,B122
C104
A105
ED 108,B122
C104
A105
ED 108,B122
C104
A105
 


ED 111,5515
C124
A105
ED 111,5515
C124
A105
 


 


พฤหัสบดี ED 103,6616
C018
A105
ED 103,6616
C018
A105
ED 103,6616
C018
A105
 


 


ED 106,6616
C114
A105
ED 106,6616
C114
A105
ED 106,6616
C114
A105
 


 


ศุกร์ ED 109,B123
C110
A105
ED 109,B123
C110
A105
ED 109,B123
C110
A105
 


 


ED 102,5516
C120
A105
ED 102,5516
C120
A105
ED 102,5516
C120
A105
 


 ====== รายวิชา =====
ED 104 ศท 081006 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
ED 101 ศท 021009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ED 107 สข 001001 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
ED 105 พล 011006 ประวัติและหลักการพลศึกษา
ED 108 พล 041045 ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล
ED 111 สข 011001 การสาธารณสุข
ED 103 ศท 051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
ED 106 พล 012022 การเคลื่อนไหวเบื้องต้น
ED 109 พล 041051 ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล
ED 102 ศท 011006 การใช้ภาษาไทย
====== อาจารย์ ======
C075 อาจารย์ โชคชัย ปัญญาคำ
C039 อาจารย์วรพรรณ พรนิมิตร
C113 อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา
C028 อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน
C104 อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์
C124 อาจารย์อนุชา กิติชัยชาญ
C018 อาจารย์กิ่งกาญจน์ นาคะกุล
C114 อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล
C110 อาจารย์วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C120 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
===== ห้องเรียน ======
6613 ห้องเรียน
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
5516 ห้องเรียน
5512 ห้องเรียน
B122 โดมบาส 1
5515 ห้องเรียน
6616 ห้องเรียน
B123 โดมบาส 2
====== นักศึกษา ======
A105 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.5