A111-ห้องเรียนรวม เอราวัณ 1 บรรจุดได้ 200 คน จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED S05,A111
P003
B301,C301
C302
ED S05,A111
P003
B301,C301
C302
ED S05,A111
P003
B301,C301
C302
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED S05 พล 072020 ค่ายพักแรม
====== อาจารย์ ======
P003 อาจารย์นรินทร์ (พร้อมคณะ)
===== ห้องเรียน ======
A111 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 1 บรรจุดได้ 200 คน
====== นักศึกษา ======
B301 สุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.6
C301 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3
C302 นันทนาการและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 Sec.2