A201-ห้องเรียนรวม เอราวัณ 2 บรรจุดได้ 120 คน จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED 212,A201
C029
A204
ED 212,A201
C029
A204
ED 212,A201
C029
A204
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 212 สข 011003 สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน
====== อาจารย์ ======
C029 อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์
===== ห้องเรียน ======
A201 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 2 บรรจุดได้ 120 คน
====== นักศึกษา ======
A204 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.4