A202-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.2 จำนวน 29 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED 203,2201
C014,C025
A202
ED 203,2201
C014,C025
A202
ED 203,2201
C014,C025
A202
 


 


ED 208,B124
C053
A202
ED 208,B124
C053
A202
ED 208,B124
C053
A202
 


 


อังคาร ED 209,9911
C019
A202
ED 209,9911
C019
A202
ED 209,9911
C019
A202
 


 


ED 210,B121
C024
A202
ED 210,B121
C024
A202
ED 210,B121
C024
A202
 


 


พุธ ED 204,9917
C033
A202
ED 204,9917
C033
A202
ED 204,9917
C033
A202
ED 204,9917
C033
A202
 


ED W12,B110
C009
A039,A202
ED W12,B110
C009
A039,A202
ED W12,B110
C009
A039,A202
 


 


พฤหัสบดี ED 205,2202
C118
A202
ED 205,2202
C118
A202
ED 206,2202
C112
A202
ED 206,2202
C112
A202
 


ED 202,6611
C092
A202
ED 202,6611
C092
A202
ED 202,6611
C092
A202
 


 


ศุกร์ ED 201,3301
C039
A202
ED 201,3301
C039
A202
ED 201,3301
C039
A202
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 203 กศ 012007 พื้นฐานวิชาชีพครู
ED 208 พล 031134 ทักษะและการสอนกีฬาแอโรบิกดานซ์
ED 209 พล 071086 ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ
ED 210 พล 051019 ทักษะและการสอนเกมและเกมนำ
ED 204 กศ 032004 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารทางการศึกษา
ED W12 พล 0310046 ยิมนาสติก 1
ED 205 กศ 052006 จิตวิทยาพัฒนาการ
ED 206 พล 012008 หลักสูตรพลศึกษา
ED 202 ศท 091005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
ED 201 ศท 022010 การพัฒนาทักษะการฟัง - การพูดภาษาอังกฤษ
====== อาจารย์ ======
C014 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
C025 ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C053 อาจารย์กุลชาดา ศรีใส
C019 อาจารย์พรพรรณ กาญจนากร
C024 อาจารย์จารึก วาสนสมพงษ์
C033 อาจารย์ อรรถพร คำพวง
C009 อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์
C118 อาจารย์สุริยันต์ กันทิพย์ฯ
C112 อาจารย์สรายุทธ สมบูรณ์
C092 อาจารย์วิทวัส แดงสนั่น
C039 อาจารย์วรพรรณ พรนิมิตร
===== ห้องเรียน ======
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
B124 ศูนย์วิทย์ชั้น 3
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
B121 ลานหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
B110 โรงยิมยิมนาสติก
2202 ห้องเรียน
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
====== นักศึกษา ======
A202 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.2
A039 ลก.ยิมนาสติก1 Sec.2