A203-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.3 จำนวน 28 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED 212,3310
C029
A203
ED 212,3310
C029
A203
ED 212,3310
C029
A203
 


 


ED 202,6611
C092
A203
ED 202,6611
C092
A203
ED 202,6611
C092
A203
 


 


อังคาร ED 201,3301
C121
A203
ED 201,3301
C121
A203
ED 201,3301
C121
A203
 


 


ED 203,3310
C014,C025
A203
ED 203,3310
C014,C025
A203
ED 203,3310
C014,C025
A203
 


 


พุธ ED 211,A401
C124
A203
ED 211,A401
C124
A203
ED 213,2201
C035
A203
ED 213,2201
C035
A203
 


ED 205,5513
C118
A203
ED 205,5513
C118
A203
 


 


 


พฤหัสบดี ED 204,9917
C049
A203
ED 204,9917
C049
A203
ED 204,9917
C049
A203
ED 204,9917
C049
A203
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED 214,B108
C056
A203
ED 214,B108
C056
A203
ED 214,B108
C056
A203
 


 


ED 208,B124
C053
A203
ED 208,B124
C053
A203
ED 208,B124
C053
A203
 


 ====== รายวิชา =====
ED 212 สข 011003 สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน
ED 202 ศท 091005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
ED 201 ศท 022010 การพัฒนาทักษะการฟัง - การพูดภาษาอังกฤษ
ED 203 กศ 012007 พื้นฐานวิชาชีพครู
ED 211 สข 011001 การสาธารณสุข
ED 213 สข 011004 ยาและสารเสพติด
ED 205 กศ 052006 จิตวิทยาพัฒนาการ
ED 204 กศ 032004 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารทางการศึกษา
ED 214 พล 032119 ทักษะและการสอนมวยไทย
ED 208 พล 031134 ทักษะและการสอนกีฬาแอโรบิกดานซ์
====== อาจารย์ ======
C029 อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์
C092 อาจารย์วิทวัส แดงสนั่น
C121 อาจารย์วสันต์ เต็งกวน
C014 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
C025 ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C124 อาจารย์อนุชา กิติชัยชาญ
C035 อาจารย์ อวยพร วิภาเวชพร
C118 อาจารย์สุริยันต์ กันทิพย์ฯ
C049 อาจารย์รุ่งนภา โท๊ะทองซิว
C056 อาจารย์ สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
C053 อาจารย์กุลชาดา ศรีใส
===== ห้องเรียน ======
3310 ห้องเรียน
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
A401 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 4 (307-308) บรรจุดได้ 120 คน
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
5513 ห้องเรียน
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
B108 โรงยิมมวย
B124 ศูนย์วิทย์ชั้น 3
====== นักศึกษา ======
A203 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.3