A204-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.4 จำนวน 28 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED 204,9917
C049
A204
ED 204,9917
C049
A204
ED 204,9917
C049
A204
ED 204,9917
C049
A204
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED 214,B108
C056
A204
ED 214,B108
C056
A204
ED 214,B108
C056
A204
 


 


ED 202,7711
C092
A204
ED 202,7711
C092
A204
ED 202,7711
C092
A204
 


 


พุธ ED 212,A201
C029
A204
ED 212,A201
C029
A204
ED 212,A201
C029
A204
 


 


ED 203,3310
C014,C025
A204
ED 203,3310
C014,C025
A204
ED 203,3310
C014,C025
A204
 


 


พฤหัสบดี ED 208,B124
C053
A204
ED 208,B124
C053
A204
ED 208,B124
C053
A204
 


 


ED 201,7717
C121
A204
ED 201,7717
C121
A204
ED 201,7717
C121
A204
 


 


ศุกร์ ED 205,3310
C118
A204
ED 205,3310
C118
A204
ED 211,3310
C124
A204
ED 211,3310
C124
A204
 


ED 213,2201
C035
A204
ED 213,2201
C035
A204
 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 204 กศ 032004 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารทางการศึกษา
ED 214 พล 032119 ทักษะและการสอนมวยไทย
ED 202 ศท 091005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
ED 212 สข 011003 สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน
ED 203 กศ 012007 พื้นฐานวิชาชีพครู
ED 208 พล 031134 ทักษะและการสอนกีฬาแอโรบิกดานซ์
ED 201 ศท 022010 การพัฒนาทักษะการฟัง - การพูดภาษาอังกฤษ
ED 205 กศ 052006 จิตวิทยาพัฒนาการ
ED 211 สข 011001 การสาธารณสุข
ED 213 สข 011004 ยาและสารเสพติด
====== อาจารย์ ======
C049 อาจารย์รุ่งนภา โท๊ะทองซิว
C056 อาจารย์ สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
C092 อาจารย์วิทวัส แดงสนั่น
C029 อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์
C014 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
C025 ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C053 อาจารย์กุลชาดา ศรีใส
C121 อาจารย์วสันต์ เต็งกวน
C118 อาจารย์สุริยันต์ กันทิพย์ฯ
C124 อาจารย์อนุชา กิติชัยชาญ
C035 อาจารย์ อวยพร วิภาเวชพร
===== ห้องเรียน ======
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
B108 โรงยิมมวย
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
A201 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 2 บรรจุดได้ 120 คน
3310 ห้องเรียน
B124 ศูนย์วิทย์ชั้น 3
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
====== นักศึกษา ======
A204 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.4