A205-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.5 จำนวน 28 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED 208,B124
C020
A205
ED 208,B124
C020
A205
ED 208,B124
C020
A205
 


 


ED 214,B108
C056
A205
ED 214,B108
C056
A205
ED 214,B108
C056
A205
 


 


อังคาร ED 203,3310
C014,C025
A205
ED 203,3310
C014,C025
A205
ED 203,3310
C014,C025
A205
 


 


ED 212,A303
C029
A205
ED 212,A303
C029
A205
ED 212,A303
C029
A205
 


 


พุธ  


 


ED 205,5515
C118
A205
ED 205,5515
C118
A205
 


ED 202,6611
C092
A205
ED 202,6611
C092
A205
ED 202,6611
C092
A205
 


 


พฤหัสบดี ED 211,5516
C124
A205
ED 211,5516
C124
A205
ED 213,2201
C035
A205
ED 213,2201
C035
A205
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED 204,8817
C102
A205
ED 204,8817
C102
A205
ED 204,8817
C102
A205
ED 204,8817
C102
A205
 


ED 201,3301
C121
A205
ED 201,3301
C121
A205
ED 201,3301
C121
A205
 


 ====== รายวิชา =====
ED 208 พล 031134 ทักษะและการสอนกีฬาแอโรบิกดานซ์
ED 214 พล 032119 ทักษะและการสอนมวยไทย
ED 203 กศ 012007 พื้นฐานวิชาชีพครู
ED 212 สข 011003 สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน
ED 205 กศ 052006 จิตวิทยาพัฒนาการ
ED 202 ศท 091005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
ED 211 สข 011001 การสาธารณสุข
ED 213 สข 011004 ยาและสารเสพติด
ED 204 กศ 032004 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารทางการศึกษา
ED 201 ศท 022010 การพัฒนาทักษะการฟัง - การพูดภาษาอังกฤษ
====== อาจารย์ ======
C020 ผศ.ดร. ภัททิตา โพธิมู
C056 อาจารย์ สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
C014 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
C025 ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C029 อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์
C118 อาจารย์สุริยันต์ กันทิพย์ฯ
C092 อาจารย์วิทวัส แดงสนั่น
C124 อาจารย์อนุชา กิติชัยชาญ
C035 อาจารย์ อวยพร วิภาเวชพร
C102 อาจารย์พีรพล นวพันธ์จิรา
C121 อาจารย์วสันต์ เต็งกวน
===== ห้องเรียน ======
B124 ศูนย์วิทย์ชั้น 3
B108 โรงยิมมวย
3310 ห้องเรียน
A303 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน
5515 ห้องเรียน
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
5516 ห้องเรียน
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
====== นักศึกษา ======
A205 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.5