A206-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.6 จำนวน 28 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED 214,B108
C056
A206
ED 214,B108
C056
A206
ED 214,B108
C056
A206
 


 


ED 205,3310
C118
A206
ED 205,3310
C118
A206
 


 


 


อังคาร ED 208,B124
C020
A206
ED 208,B124
C020
A206
ED 208,B124
C020
A206
 


 


ED 204,8817
C102
A206
ED 204,8817
C102
A206
ED 204,8817
C102
A206
ED 204,8817
C102
A206
 


พุธ  


 


ED 211,A401
C124
A206
ED 211,A401
C124
A206
 


ED 212,A303
C029
A206
ED 212,A303
C029
A206
ED 212,A303
C029
A206
 


 


พฤหัสบดี ED 201,6614
C121
A206
ED 201,6614
C121
A206
ED 201,6614
C121
A206
 


 


ED 203,7711
C014,C025
A206
ED 203,7711
C014,C025
A206
ED 203,7711
C014,C025
A206
 


 


ศุกร์ ED 213,2201
C035
A206
ED 213,2201
C035
A206
 


 


 


ED 202,6611
C092
A206
ED 202,6611
C092
A206
ED 202,6611
C092
A206
 


 ====== รายวิชา =====
ED 214 พล 032119 ทักษะและการสอนมวยไทย
ED 205 กศ 052006 จิตวิทยาพัฒนาการ
ED 208 พล 031134 ทักษะและการสอนกีฬาแอโรบิกดานซ์
ED 204 กศ 032004 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารทางการศึกษา
ED 211 สข 011001 การสาธารณสุข
ED 212 สข 011003 สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน
ED 201 ศท 022010 การพัฒนาทักษะการฟัง - การพูดภาษาอังกฤษ
ED 203 กศ 012007 พื้นฐานวิชาชีพครู
ED 213 สข 011004 ยาและสารเสพติด
ED 202 ศท 091005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C056 อาจารย์ สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
C118 อาจารย์สุริยันต์ กันทิพย์ฯ
C020 ผศ.ดร. ภัททิตา โพธิมู
C102 อาจารย์พีรพล นวพันธ์จิรา
C124 อาจารย์อนุชา กิติชัยชาญ
C029 อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์
C121 อาจารย์วสันต์ เต็งกวน
C014 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
C025 ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C035 อาจารย์ อวยพร วิภาเวชพร
C092 อาจารย์วิทวัส แดงสนั่น
===== ห้องเรียน ======
B108 โรงยิมมวย
3310 ห้องเรียน
B124 ศูนย์วิทย์ชั้น 3
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
A401 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 4 (307-308) บรรจุดได้ 120 คน
A303 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน
6614 ห้องเรียน
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
A206 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.6