A301-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.1 จำนวน 11 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


ED S03,8811
C012
A301
ED S03,8811
C012
A301
 


ED S05,A101
C004,C024
C047
A301,A302
A303,A304
A305,A306
ED S05,A101
C004,C024
C047
A301,A302
A303,A304
A305,A306
ED S05,A101
C004,C024
C047
A301,A302
A303,A304
A305,A306
 


 


อังคาร ED S01,8815
C112
A301
ED S01,8815
C112
A301
 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED S02,7715
C043
A301
ED S02,7715
C043
A301
 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED S04,7711
C104
A301
ED S04,7711
C104
A301
 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED S03 กศ 031003 การทดสอบและการวัดผลพลศึกษา
ED S05 พล 072020 ค่ายพักแรม
ED S01 พล 012008 หลักสูตรพลศึกษา
ED S02 กศ 063001 กฎหมายการศึกษา
ED S04 วท 072018 โภชนาการ
====== อาจารย์ ======
C012 รศ. ชูระวี สุริยจันทร์
C004 ผศ. ชัยพร แก้ววิวัฒน์
C024 อาจารย์จารึก วาสนสมพงษ์
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C112 อาจารย์สรายุทธ สมบูรณ์
C043 อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์
C104 อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์
===== ห้องเรียน ======
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
A101 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 1 บรรจุดได้ 200 คน
8815 ห้องเรียน
7715 ห้องเรียน
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
A301 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.1
A302 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.2
A303 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.3
A304 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.4
A305 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.5
A306 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.6