A306-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.6 จำนวน 11 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED S05,A101
C004,C024
C047
A301,A302
A303,A304
A305,A306
ED S05,A101
C004,C024
C047
A301,A302
A303,A304
A305,A306
ED S05,A101
C004,C024
C047
A301,A302
A303,A304
A305,A306
 


 


อังคาร ED S02,7715
C043
A306,B301
ED S02,7715
C043
A306,B301
 


 


 


ED S03,8811
C012
A306,B301
ED S03,8811
C012
A306,B301
 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


ED S04,7711
C104
A306,B301
ED S04,7711
C104
A306,B301
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED S01,8815
C112
A306,B301
ED S01,8815
C112
A306,B301
 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED S05 พล 072020 ค่ายพักแรม
ED S02 กศ 063001 กฎหมายการศึกษา
ED S03 กศ 031003 การทดสอบและการวัดผลพลศึกษา
ED S04 วท 072018 โภชนาการ
ED S01 พล 012008 หลักสูตรพลศึกษา
====== อาจารย์ ======
C004 ผศ. ชัยพร แก้ววิวัฒน์
C024 อาจารย์จารึก วาสนสมพงษ์
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C043 อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์
C012 รศ. ชูระวี สุริยจันทร์
C104 อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์
C112 อาจารย์สรายุทธ สมบูรณ์
===== ห้องเรียน ======
A101 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 1 บรรจุดได้ 200 คน
7715 ห้องเรียน
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
8815 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
A301 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.1
A302 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.2
A303 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.3
A304 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.4
A305 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.5
A306 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.6
B301 สุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.6