A401-ห้องเรียนรวม เอราวัณ 4 (307-308) บรรจุดได้ 120 คน จำนวน 8 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED V02,A401
C120
A097
ED V02,A401
C120
A097
ED V02,A401
C120
A097
ED V02,A401
C120
A097
 


พุธ ED 211,A401
C124
A203
ED 211,A401
C124
A203
ED 211,A401
C124
A206
ED 211,A401
C124
A206
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED V02 ศท 012003 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ED 211 สข 011001 การสาธารณสุข
====== อาจารย์ ======
C120 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C124 อาจารย์อนุชา กิติชัยชาญ
===== ห้องเรียน ======
A401 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 4 (307-308) บรรจุดได้ 120 คน
====== นักศึกษา ======
A097 ลท.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Sec.1
A203 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.3
A206 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.6