A402-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.2 จำนวน 17 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED T02,9915
C004
A402
ED T02,9915
C004
A402
ED T02,9915
C004
A402
ED T02,9915
C004
A402
 


ED T01,A303
C045
A402
ED T01,A303
C045
A402
ED T01,A303
C045
A402
ED T01,A303
C045
A402
 


อังคาร ED S03,8811
C012
A402
ED S03,8811
C012
A402
ED T05,8814
C022,C105
A402
ED T05,8814
C022,C105
A402
 


 


 


 


 


 


พุธ ED T03,3302
C077
A402
ED T03,3302
C077
A402
ED T03,3302
C077
A402
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED T04,5515
C064
A402
ED T04,5515
C064
A402
 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED T02 กศ 023002 วิธีสอนพลศึกษา
ED T01 กศ 023003 วิธีสอนสุขศึกษา
ED S03 กศ 031003 การทดสอบและการวัดผลพลศึกษา
ED T05 วท 073020 เพศศึกษา
ED T03 กศ 043004 การวิจัยในชั้นเรียน
ED T04 กศ 064002 การประกันคุณภาพการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C004 ผศ. ชัยพร แก้ววิวัฒน์
C045 อาจารย์ สุนทร จันทร์พรหม
C012 รศ. ชูระวี สุริยจันทร์
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
C105 อาจารย์ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C077 ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์
C064 อาจารย์ อรวรรณ อุทัยมณีรัตน์
===== ห้องเรียน ======
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
A303 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
8814 ห้องเรียน
3302 ห้องคอมพิวเตอร์
5515 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
A402 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.2