A403-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.3 จำนวน 17 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED T01,A303
C045
A403
ED T01,A303
C045
A403
ED T01,A303
C045
A403
ED T01,A303
C045
A403
 


ED T02,9915
C006
A403
ED T02,9915
C006
A403
ED T02,9915
C006
A403
ED T02,9915
C006
A403
 


อังคาร ED T04,5515
C064
A403
ED T04,5515
C064
A403
 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED S03,8811
C012
A403
ED S03,8811
C012
A403
ED T05,8814
C022,C105
A403
ED T05,8814
C022,C105
A403
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED T03,3302
C077
A403
ED T03,3302
C077
A403
ED T03,3302
C077
A403
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED T01 กศ 023003 วิธีสอนสุขศึกษา
ED T02 กศ 023002 วิธีสอนพลศึกษา
ED T04 กศ 064002 การประกันคุณภาพการศึกษา
ED S03 กศ 031003 การทดสอบและการวัดผลพลศึกษา
ED T05 วท 073020 เพศศึกษา
ED T03 กศ 043004 การวิจัยในชั้นเรียน
====== อาจารย์ ======
C045 อาจารย์ สุนทร จันทร์พรหม
C006 อาจารย์ วัฒนา สุริยจันทร์
C064 อาจารย์ อรวรรณ อุทัยมณีรัตน์
C012 รศ. ชูระวี สุริยจันทร์
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
C105 อาจารย์ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C077 ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์
===== ห้องเรียน ======
A303 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
5515 ห้องเรียน
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
8814 ห้องเรียน
3302 ห้องคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
A403 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.3