A405-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.5 จำนวน 17 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED T04,5515
C064
A405
ED T04,5515
C064
A405
 


 


 


ED T03,3302
C077
A405
ED T03,3302
C077
A405
ED T03,3302
C077
A405
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED T01,A303
C045
A405
ED T01,A303
C045
A405
ED T01,A303
C045
A405
ED T01,A303
C045
A405
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED T02,9915
C006
A405
ED T02,9915
C006
A405
ED T02,9915
C006
A405
ED T02,9915
C006
A405
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED S03,8811
C012
A405
ED S03,8811
C012
A405
ED T05,8814
C022,C105
A405
ED T05,8814
C022,C105
A405
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED T04 กศ 064002 การประกันคุณภาพการศึกษา
ED T03 กศ 043004 การวิจัยในชั้นเรียน
ED T01 กศ 023003 วิธีสอนสุขศึกษา
ED T02 กศ 023002 วิธีสอนพลศึกษา
ED S03 กศ 031003 การทดสอบและการวัดผลพลศึกษา
ED T05 วท 073020 เพศศึกษา
====== อาจารย์ ======
C064 อาจารย์ อรวรรณ อุทัยมณีรัตน์
C077 ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์
C045 อาจารย์ สุนทร จันทร์พรหม
C006 อาจารย์ วัฒนา สุริยจันทร์
C012 รศ. ชูระวี สุริยจันทร์
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
C105 อาจารย์ฐิติมา ผ่องผึ้ง
===== ห้องเรียน ======
5515 ห้องเรียน
3302 ห้องคอมพิวเตอร์
A303 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
8814 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
A405 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.5