A406-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.6 จำนวน 17 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED T03,3302
C077
A406,B401
ED T03,3302
C077
A406,B401
ED T03,3302
C077
A406,B401
 


 


ED S03,8811
C012
A406,B401
ED S03,8811
C012
A406,B401
ED T05,8814
C022,C105
A406,B401
ED T05,8814
C022,C105
A406,B401
 


อังคาร ED T01,A303
C045
A406,B401
ED T01,A303
C045
A406,B401
ED T01,A303
C045
A406,B401
ED T01,A303
C045
A406,B401
 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED T04,5515
C064
A406,B401
ED T04,5515
C064
A406,B401
 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED T02,9915
C006
A406,B401
ED T02,9915
C006
A406,B401
ED T02,9915
C006
A406,B401
ED T02,9915
C006
A406,B401
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED T03 กศ 043004 การวิจัยในชั้นเรียน
ED S03 กศ 031003 การทดสอบและการวัดผลพลศึกษา
ED T05 วท 073020 เพศศึกษา
ED T01 กศ 023003 วิธีสอนสุขศึกษา
ED T04 กศ 064002 การประกันคุณภาพการศึกษา
ED T02 กศ 023002 วิธีสอนพลศึกษา
====== อาจารย์ ======
C077 ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์
C012 รศ. ชูระวี สุริยจันทร์
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
C105 อาจารย์ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C045 อาจารย์ สุนทร จันทร์พรหม
C064 อาจารย์ อรวรรณ อุทัยมณีรัตน์
C006 อาจารย์ วัฒนา สุริยจันทร์
===== ห้องเรียน ======
3302 ห้องคอมพิวเตอร์
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
8814 ห้องเรียน
A303 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน
5515 ห้องเรียน
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
====== นักศึกษา ======
A406 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.6
B401 สุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.6