B102-สนามฟุตบอล ข้างสระว่ายน้ำ (เหนือ) จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


AR 108,B102
C111
C102
AR 108,B102
C111
C102
AR 108,B102
C111
C102
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED W02,B102
C111
A027
ED W02,B102
C111
A027
ED W02,B102
C111
A027
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


AR 108,B102
C111
C101
AR 108,B102
C111
C101
AR 108,B102
C111
C101
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED Y05,B102
C001,C041
A079
ED Y05,B102
C001,C041
A079
ED Y05,B102
C001,C041
A079
 


 ====== รายวิชา =====
AR 108 พล 041012 ฟุตซอล
ED W02 พล 041014 ฟุตบอล 1
ED Y05 พล 043027 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล
====== อาจารย์ ======
C111 อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์
C001 ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์
C041 อาจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
===== ห้องเรียน ======
B102 สนามฟุตบอล ข้างสระว่ายน้ำ (เหนือ)
====== นักศึกษา ======
C102 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 2
A027 ลก.ฟุตบอล1 Sec.1
C101 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1
A079 ลก.กลฯฟุตบอล Sec.1