B104-สนามแบดมินตัน จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


AR 207,B104
C086
C201
AR 207,B104
C086
C201
AR 207,B104
C086
C201
 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED W25,B104
C086
A053
ED W25,B104
C086
A053
ED W25,B104
C086
A053
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED X17,B104
C086
A074
ED X17,B104
C086
A074
ED X17,B104
C086
A074
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED Y15,B104
C086
A091
ED Y15,B104
C086
A091
ED Y15,B104
C086
A091
 


 ====== รายวิชา =====
AR 207 พล 031025 แบดมินตัน
ED W25 พล 031026 แบดมินตัน 1
ED X17 พล 32027 แบดมินตัน 2
ED Y15 พล 033073 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาแบดมินตัน
====== อาจารย์ ======
C086 อาจารย์สุวลักษณ์ โลหกุล
===== ห้องเรียน ======
B104 สนามแบดมินตัน
====== นักศึกษา ======
C201 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2
A053 ลก.แบดมินตัน 1 Sec. 1
A074 ลก.แบดมินตัน 2 Sec. 1
A091 ลก.กลฯ แบดมินตัน Sec. 1