B108-โรงยิมมวย จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED 214,B108
C056
A206
ED 214,B108
C056
A206
ED 214,B108
C056
A206
 


 


ED 214,B108
C056
A205
ED 214,B108
C056
A205
ED 214,B108
C056
A205
 


 


อังคาร ED 214,B108
C056
A204
ED 214,B108
C056
A204
ED 214,B108
C056
A204
 


 


ED W21,B108
C056
A049
ED W21,B108
C056
A049
ED W21,B108
C056
A049
 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED W06,B108
C056
A031
ED W06,B108
C056
A031
ED W06,B108
C056
A031
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED X13,B108
C056
A070
ED X13,B108
C056
A070
ED X13,B108
C056
A070
 


 


ศุกร์ ED 214,B108
C056
A203
ED 214,B108
C056
A203
ED 214,B108
C056
A203
 


 


ED Y09,B108
C056
A085
ED Y09,B108
C056
A085
ED Y09,B108
C056
A085
 


 ====== รายวิชา =====
ED 214 พล 032119 ทักษะและการสอนมวยไทย
ED W21 พล 031036 มวยสากล 1
ED W06 พล 031032 มวยไทย 1
ED X13 พล 032033 มวยไทย 2
ED Y09 พล 053075 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬามวยไทย
====== อาจารย์ ======
C056 อาจารย์ สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
===== ห้องเรียน ======
B108 โรงยิมมวย
====== นักศึกษา ======
A206 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.6
A205 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.5
A204 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.4
A049 ลก.มวยสากล1 Sec.1
A031 ลก.มวยไทย1 Sec.1
A070 ลก.มวยไทย2 Sec.1
A203 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.3
A085 ลก.กลฯมวยไทย Sec.1