B110-โรงยิมยิมนาสติก จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


SE 104,B110
C036
S102
SE 104,B110
C036
S102
SE 104,B110
C036
S102
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED W12,B110
C028
A040,A201
ED W12,B110
C028
A040,A201
ED W12,B110
C028
A040,A201
 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED W12,B110
C009
A039,A202
ED W12,B110
C009
A039,A202
ED W12,B110
C009
A039,A202
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED X07,B110
C009
A064
ED X07,B110
C009
A064
ED X07,B110
C009
A064
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED Y08,B110
C009
A084
ED Y08,B110
C009
A084
ED Y08,B110
C009
A084
 


 ====== รายวิชา =====
SE 104 วท 081245 ยิมนาสติก
ED W12 พล 0310046 ยิมนาสติก 1
ED X07 พล 032047 ยิมนาสติก 2
ED Y08 พล 033081 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬายิมนาสติก
====== อาจารย์ ======
C036 ดร. ลัดดา เรืองมโนธรรม
C028 อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน
C009 อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์
===== ห้องเรียน ======
B110 โรงยิมยิมนาสติก
====== นักศึกษา ======
S102 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 1 Sec.2
A040 ลก.ยิมนาสติก1 Sec.1
A201 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.1
A039 ลก.ยิมนาสติก1 Sec.2
A202 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.2
A064 ลก.ยิมนาสติก2 Sec.1
A084 ลก.กลฯยิมนาสติก Sec.1