B112-โรงยิมเทควันโด จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


SE 103,B112
C037
S102
SE 103,B112
C037
S102
SE 103,B112
C037
S102
 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED W15,B112
C037
A043
ED W15,B112
C037
A043
ED W15,B112
C037
A043
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED X12,B112
C037
A069
ED X12,B112
C037
A069
ED X12,B112
C037
A069
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 103 วท 081212 เทควันโด
ED W15 พล 031017 เทควันโด 1
ED X12 พล 032018 เทควันโด 2
====== อาจารย์ ======
C037 อาจารย์ดุสิต สุขประเสริฐ
===== ห้องเรียน ======
B112 โรงยิมเทควันโด
====== นักศึกษา ======
S102 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 1 Sec.2
A043 ลก.เทควันโด1 Sec.1
A069 ลก.เทควันโด2 Sec.1