B117-ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร SE 205,B117
C037
S202
SE 205,B117
C037
S202
SE 205,B117
C037
S202
 


 


ED Z03,B117
C061
A094
ED Z03,B117
C061
A094
ED Z03,B117
C061
A094
 


 


พุธ ED S08,B117
C114
B301
ED S08,B117
C114
B301
ED S08,B117
C114
B301
 


 


ED Z05,B117
C061
A096
ED Z05,B117
C061
A096
ED Z05,B117
C061
A096
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE 205,B117
C037
S201
SE 205,B117
C037
S201
SE 205,B117
C037
S201
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 205 วท 083006 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ED Z03 วท 081008 การบริหารกาย
ED S08 พล 083006 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ED Z05 วท 083006 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
====== อาจารย์ ======
C037 อาจารย์ดุสิต สุขประเสริฐ
C061 อาจารย์เดิมพัน บริบูรณ์
C114 อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล
===== ห้องเรียน ======
B117 ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
====== นักศึกษา ======
S202 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 2 Sec.2
A094 ลส.บริหารกาย Sec.1
B301 สุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.6
A096 ลส.การทดสอบสมรรถภาพกาย Sec.1
S201 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 2 Sec.1