B120-Lec.1 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 6 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


SE 215,B120
C061
S203
SE 215,B120
C061
S203
SE 215,B120
C061
S203
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE 313,B120
C061
S301
SE 313,B120
C061
S301
SE 313,B120
C061
S301
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 215 วท 082007 การนวดเพื่อสุขภาพ
SE 313 วท 082008 การนวดทางการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C061 อาจารย์เดิมพัน บริบูรณ์
===== ห้องเรียน ======
B120 Lec.1 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
====== นักศึกษา ======
S203 การส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 Sec.3
S301 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 Sec.1