B121-ลานหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED 210,B121
C024
A202
ED 210,B121
C024
A202
ED 210,B121
C024
A202
 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED W04,B121
C024
A029
ED W04,B121
C024
A029
ED W04,B121
C024
A029
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


AR 208,B121
C024
C201,C301
AR 208,B121
C024
C201,C301
AR 208,B121
C024
C201,C301
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED 210,B121
C024
A201
ED 210,B121
C024
A201
ED 210,B121
C024
A201
 


 ====== รายวิชา =====
ED 210 พล 051019 ทักษะและการสอนเกมและเกมนำ
ED W04 พล 071001 เกมและเกมนำ
AR 208 พล 071001 เกมและเกมนำ
====== อาจารย์ ======
C024 อาจารย์จารึก วาสนสมพงษ์
===== ห้องเรียน ======
B121 ลานหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
====== นักศึกษา ======
A202 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.2
A029 ลก.เกมและเกมนำ Sec.1
C201 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2
C301 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3
A201 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.1