B122-โดมบาส 1 จำนวน 21 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED 108,B122
C047
A102
ED 108,B122
C047
A102
ED 108,B122
C047
A102
 


 


ED 108,B122
C104
A103
ED 108,B122
C104
A103
ED 108,B122
C104
A103
 


 


อังคาร ED 108,B122
C047
A104
ED 108,B122
C047
A104
ED 108,B122
C047
A104
 


 


ED 108,B122
C104
A101
ED 108,B122
C104
A101
ED 108,B122
C104
A101
 


 


พุธ  


 


ED 108,B122
C104
A105
ED 108,B122
C104
A105
ED 108,B122
C104
A105
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED X03,B122
C047
A058
ED X03,B122
C047
A058
ED X03,B122
C047
A058
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED Y04,B122
C047
A078
ED Y04,B122
C047
A078
ED Y04,B122
C047
A078
 


 ====== รายวิชา =====
ED 108 พล 041045 ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล
ED X03 พล 042008 บาสเกตบอล 2
ED Y04 พล 043024 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล
====== อาจารย์ ======
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C104 อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์
===== ห้องเรียน ======
B122 โดมบาส 1
====== นักศึกษา ======
A102 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.2
A103 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.3
A104 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.4
A101 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.1
A105 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.5
A058 ลก.บาสเกตบอล2 Sec.1
A078 ลก.กลฯบาสเกตบอล Sec.1