B127-โรงยิม 3 เทศบาล จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED W05,B127
C065
A030
ED W05,B127
C065
A030
ED W05,B127
C065
A030
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED X05,B127
C065
A062
ED X05,B127
C065
A062
ED X05,B127
C065
A062
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED Y06,B127
C065
A080
ED Y06,B127
C065
A080
ED Y06,B127
C065
A080
 


 ====== รายวิชา =====
ED W05 พล 041018 วอลเลย์บอล 1
ED X05 พล 042019 วอลเลย์บอล 2
ED Y06 พล 043029 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
====== อาจารย์ ======
C065 อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์
===== ห้องเรียน ======
B127 โรงยิม 3 เทศบาล
====== นักศึกษา ======
A030 ลก.วอลเลย์บอล1 Sec.1
A062 ลก.วอลเลย์บอล2 Sec.1
A080 ลก.กลฯวอลเลย์บอล Sec.1