B301-สุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.6 จำนวน 19 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE 305,6612
C050
S302,B301
SE 305,6612
C050
S302,B301
SE 305,6612
C050
S302,B301
 


 


ED S05,A111
P003
B301,C301
C302
ED S05,A111
P003
B301,C301
C302
ED S05,A111
P003
B301,C301
C302
 


 


อังคาร ED S02,7715
C043
A306,B301
ED S02,7715
C043
A306,B301
 


 


 


ED S03,8811
C012
A306,B301
ED S03,8811
C012
A306,B301
 


 


 


พุธ ED S08,B117
C114
B301
ED S08,B117
C114
B301
ED S08,B117
C114
B301
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


ED S04,7711
C104
A306,B301
ED S04,7711
C104
A306,B301
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED S01,8815
C112
A306,B301
ED S01,8815
C112
A306,B301
ED S06,5515
C118
B301
ED S06,5515
C118
B301
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 305 วท 072044 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ED S05 พล 072020 ค่ายพักแรม
ED S02 กศ 063001 กฎหมายการศึกษา
ED S03 กศ 031003 การทดสอบและการวัดผลพลศึกษา
ED S08 พล 083006 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ED S04 วท 072018 โภชนาการ
ED S01 พล 012008 หลักสูตรพลศึกษา
ED S06 วท 072006 สุขภาพจิต
====== อาจารย์ ======
C050 อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์
P003 อาจารย์นรินทร์ (พร้อมคณะ)
C043 อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์
C012 รศ. ชูระวี สุริยจันทร์
C114 อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล
C104 อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์
C112 อาจารย์สรายุทธ สมบูรณ์
C118 อาจารย์สุริยันต์ กันทิพย์ฯ
===== ห้องเรียน ======
6612 ห้องเรียน
A111 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 1 บรรจุดได้ 200 คน
7715 ห้องเรียน
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
B117 ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
8815 ห้องเรียน
5515 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
S302 การส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 Sec.2
B301 สุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.6
C301 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3
C302 นันทนาการและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 Sec.2
A306 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.6