C004-ผศ. ชัยพร แก้ววิวัฒน์ จำนวน 17 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED T02,9915
C004
A402
ED T02,9915
C004
A402
ED T02,9915
C004
A402
ED T02,9915
C004
A402
 


ED S05,A101
C004,C024
C047
A301,A302
A303,A304
A305,A306
ED S05,A101
C004,C024
C047
A301,A302
A303,A304
A305,A306
ED S05,A101
C004,C024
C047
A301,A302
A303,A304
A305,A306
 


 


อังคาร ED T02,9915
C004
A401
ED T02,9915
C004
A401
ED T02,9915
C004
A401
ED T02,9915
C004
A401
 


 


 


 


 


 


พุธ ED T02,9915
C004
A404
ED T02,9915
C004
A404
ED T02,9915
C004
A404
ED T02,9915
C004
A404
 


 


 


ED Z04,5513
C004
A095
ED Z04,5513
C004
A095
 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED T02 กศ 023002 วิธีสอนพลศึกษา
ED S05 พล 072020 ค่ายพักแรม
ED Z04 วท 082053 สังคมวิทยาการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C004 ผศ. ชัยพร แก้ววิวัฒน์
C024 อาจารย์จารึก วาสนสมพงษ์
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
===== ห้องเรียน ======
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
A101 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 1 บรรจุดได้ 200 คน
5513 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
A402 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.2
A301 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.1
A302 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.2
A303 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.3
A304 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.4
A305 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.5
A306 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.6
A401 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.1
A404 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.4
A095 ลบ.สังคมวิทยาการกีฬา Sec.1