C005-ดร. สมชาย กุลโสภิต จำนวน 10 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED U03,5515
C005
A005
ED U03,5515
C005
A005
ED U03,5515
C005
A006
ED U03,5515
C005
A006
 


พุธ  


 


 


 


 


ED Y06,B123
C005
A081
ED Y06,B123
C005
A081
ED Y06,B123
C005
A081
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED Y06,B123
C005
A082
ED Y06,B123
C005
A082
ED Y06,B123
C005
A082
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED U03 วท 082052 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
ED Y06 พล 043029 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
====== อาจารย์ ======
C005 ดร. สมชาย กุลโสภิต
===== ห้องเรียน ======
5515 ห้องเรียน
B123 โดมบาส 2
====== นักศึกษา ======
A005 ลส.สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย Sec.1
A006 ลส.สรีรวิทยาและการออกกำลังกาย Sec.2
A081 ลก.กลฯวอลเลย์บอล Sec.2
A082 ลก.กลฯวอลเลย์บอล Sec.3