C009-อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์ จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED V04,6614
C009
A014
ED V04,6614
C009
A014
ED V04,6614
C009
A014
 


 


พุธ ED 106,6615
C009
A102
ED 106,6615
C009
A102
ED 106,6615
C009
A102
 


 


ED W12,B110
C009
A039,A202
ED W12,B110
C009
A039,A202
ED W12,B110
C009
A039,A202
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED X07,B110
C009
A064
ED X07,B110
C009
A064
ED X07,B110
C009
A064
 


 


ศุกร์ ED 106,6612
C009
A101
ED 106,6612
C009
A101
ED 106,6612
C009
A101
 


 


ED Y08,B110
C009
A084
ED Y08,B110
C009
A084
ED Y08,B110
C009
A084
 


 ====== รายวิชา =====
ED V04 ศท 041001 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
ED 106 พล 012022 การเคลื่อนไหวเบื้องต้น
ED W12 พล 0310046 ยิมนาสติก 1
ED X07 พล 032047 ยิมนาสติก 2
ED Y08 พล 033081 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬายิมนาสติก
====== อาจารย์ ======
C009 อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์
===== ห้องเรียน ======
6614 ห้องเรียน
6615 ห้องเรียน
B110 โรงยิมยิมนาสติก
6612 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
A014 ลท.คุณธรรมจริยธรรมฯ Sec.1
A102 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.2
A039 ลก.ยิมนาสติก1 Sec.2
A202 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.2
A064 ลก.ยิมนาสติก2 Sec.1
A101 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.1
A084 ลก.กลฯยิมนาสติก Sec.1