C014-รศ. สุดยอด ชมสะห้าย จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED 203,2201
C014,C025
A202
ED 203,2201
C014,C025
A202
ED 203,2201
C014,C025
A202
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED 203,3310
C014,C025
A205
ED 203,3310
C014,C025
A205
ED 203,3310
C014,C025
A205
 


 


ED 203,3310
C014,C025
A203
ED 203,3310
C014,C025
A203
ED 203,3310
C014,C025
A203
 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED 203,3310
C014,C025
A204
ED 203,3310
C014,C025
A204
ED 203,3310
C014,C025
A204
 


 


พฤหัสบดี ED 203,3310
C014,C025
A201
ED 203,3310
C014,C025
A201
ED 203,3310
C014,C025
A201
 


 


ED 203,7711
C014,C025
A206
ED 203,7711
C014,C025
A206
ED 203,7711
C014,C025
A206
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 203 กศ 012007 พื้นฐานวิชาชีพครู
====== อาจารย์ ======
C014 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
C025 ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
===== ห้องเรียน ======
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
3310 ห้องเรียน
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
A202 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.2
A205 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.5
A203 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.3
A204 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.4
A201 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.1
A206 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.6