C019-อาจารย์พรพรรณ กาญจนากร จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


AR 209,9911
C019
C201
AR 209,9911
C019
C201
AR 209,9911
C019
C201
 


 


อังคาร ED 209,9911
C019
A202
ED 209,9911
C019
A202
ED 209,9911
C019
A202
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED 209,9911
C019
A201
ED 209,9911
C019
A201
ED 209,9911
C019
A201
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR 209 พล 071086 ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ
ED 209 พล 071086 ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ
====== อาจารย์ ======
C019 อาจารย์พรพรรณ กาญจนากร
===== ห้องเรียน ======
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
====== นักศึกษา ======
C201 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2
A202 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.2
A201 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.1