C021-ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์ จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE 403,8817
C021
S401
SE 403,8817
C021
S401
SE 403,8817
C021
S401
SE 403,8817
C021
S401
 


ED W14,B116
C021
A042
ED W14,B116
C021
A042
ED W14,B116
C021
A042
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED X11,B116
C021
A068
ED X11,B116
C021
A068
ED X11,B116
C021
A068
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED Y14,B116
C021
A090
ED Y14,B116
C021
A090
ED Y14,B116
C021
A090
 


 ====== รายวิชา =====
SE 403 ศท 072002 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
ED W14 พล 031006 กอล์ฟ 1
ED X11 พล 032007 กอล์ฟ 2
ED Y14 พล 033067 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬากอล์ฟ
====== อาจารย์ ======
C021 ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์
===== ห้องเรียน ======
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
B116 ลานหน้าคารเฉลิมพระเกียรติฯ
====== นักศึกษา ======
S401 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ชั้นปีที่ 4 Sec.1
A042 ลก.กอล์ฟ1 Sec.1
A068 ลก.กอล์ฟ2 Sec.1
A090 ลก.กลฯกอล์ฟ Sec.1