C022-ผศ. วรวิทย์ ตาปิง จำนวน 23 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


ED T05,8814
C022,C105
A401
ED T05,8814
C022,C105
A401
 


 


 


ED T05,8814
C022,C105
A406,B401
ED T05,8814
C022,C105
A406,B401
 


อังคาร SE 306,2202
C022
S302
SE 306,2202
C022
S302
ED T05,8814
C022,C105
A402
ED T05,8814
C022,C105
A402
 


ED U02,6612
C022,C113
A003
ED U02,6612
C022,C113
A003
ED U02,6612
C022,C113
A003
 


 


พุธ  


 


ED T05,8814
C022,C105
A403
ED T05,8814
C022,C105
A403
 


SE 111,2201
C022
S103
SE 111,2201
C022
S103
SE 111,2201
C022
S103
 


 


พฤหัสบดี  


 


ED T05,8814
C022,C105
A404
ED T05,8814
C022,C105
A404
 


SE 216,2202
C022
S203
SE 216,2202
C022
S203
SE 216,2202
C022
S203
 


 


ศุกร์  


 


ED T05,8814
C022,C105
A405
ED T05,8814
C022,C105
A405
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED T05 วท 073020 เพศศึกษา
SE 306 วท 072090 ระบาดวิทยา
ED U02 วท 082010 การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา
SE 111 วท 071001 กายวิภาคและสรีระวิทยา 1
SE 216 วท 073137 หลักและวิธีการทางสุขศึกษา
====== อาจารย์ ======
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
C105 อาจารย์ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C113 อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา
===== ห้องเรียน ======
8814 ห้องเรียน
2202 ห้องเรียน
6612 ห้องเรียน
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
====== นักศึกษา ======
A401 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.1
A406 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.6
B401 สุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.6
S302 การส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 Sec.2
A402 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.2
A003 ลบ.ป้องกันและการปฐมพยาบาลฯ Section 1
A403 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.3
S103 การส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 Sec.3
A404 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.4
S203 การส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 Sec.3
A405 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.5