C024-อาจารย์จารึก วาสนสมพงษ์ จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED S05,A101
C004,C024
C047
A301,A302
A303,A304
A305,A306
ED S05,A101
C004,C024
C047
A301,A302
A303,A304
A305,A306
ED S05,A101
C004,C024
C047
A301,A302
A303,A304
A305,A306
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED 210,B121
C024
A202
ED 210,B121
C024
A202
ED 210,B121
C024
A202
 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED W04,B121
C024
A029
ED W04,B121
C024
A029
ED W04,B121
C024
A029
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


AR 208,B121
C024
C201,C301
AR 208,B121
C024
C201,C301
AR 208,B121
C024
C201,C301
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED 210,B121
C024
A201
ED 210,B121
C024
A201
ED 210,B121
C024
A201
 


 ====== รายวิชา =====
ED S05 พล 072020 ค่ายพักแรม
ED 210 พล 051019 ทักษะและการสอนเกมและเกมนำ
ED W04 พล 071001 เกมและเกมนำ
AR 208 พล 071001 เกมและเกมนำ
====== อาจารย์ ======
C004 ผศ. ชัยพร แก้ววิวัฒน์
C024 อาจารย์จารึก วาสนสมพงษ์
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
===== ห้องเรียน ======
A101 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 1 บรรจุดได้ 200 คน
B121 ลานหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
====== นักศึกษา ======
A301 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.1
A302 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.2
A303 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.3
A304 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.4
A305 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.5
A306 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.6
A202 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.2
A029 ลก.เกมและเกมนำ Sec.1
C201 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2
C301 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3
A201 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.1