C028-อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED 105,6614
C028
A104
ED 105,6614
C028
A104
 


 


 


ED 105,6612
C028
A101
ED 105,6612
C028
A101
 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED W12,B110
C028
A040,A201
ED W12,B110
C028
A040,A201
ED W12,B110
C028
A040,A201
 


 


พุธ ED 105,5512
C028
A105
ED 105,5512
C028
A105
 


 


 


ED 105,6613
C028
A102
ED 105,6613
C028
A102
 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED 105,6614
C028
A103
ED 105,6614
C028
A103
 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 105 พล 011006 ประวัติและหลักการพลศึกษา
ED W12 พล 0310046 ยิมนาสติก 1
====== อาจารย์ ======
C028 อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน
===== ห้องเรียน ======
6614 ห้องเรียน
6612 ห้องเรียน
B110 โรงยิมยิมนาสติก
5512 ห้องเรียน
6613 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
A104 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.4
A101 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.1
A040 ลก.ยิมนาสติก1 Sec.1
A201 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.1
A105 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.5
A102 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.2
A103 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.3