C029-อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์ จำนวน 14 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED 212,3310
C029
A203
ED 212,3310
C029
A203
ED 212,3310
C029
A203
 


 


SE 113,5513
C029
S103
SE 113,5513
C029
S103
 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED 212,A303
C029
A205
ED 212,A303
C029
A205
ED 212,A303
C029
A205
 


 


พุธ ED 212,A201
C029
A204
ED 212,A201
C029
A204
ED 212,A201
C029
A204
 


 


ED 212,A303
C029
A206
ED 212,A303
C029
A206
ED 212,A303
C029
A206
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 212 สข 011003 สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน
SE 113 วท 071125 สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน
====== อาจารย์ ======
C029 อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์
===== ห้องเรียน ======
3310 ห้องเรียน
5513 ห้องเรียน
A303 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน
A201 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 2 บรรจุดได้ 120 คน
====== นักศึกษา ======
A203 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.3
S103 การส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 Sec.3
A205 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.5
A204 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.4
A206 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.6