C030-อาจารย์ เรวัตร นาวาจักร์ จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED W08,B105
C030,C105
A034
ED W08,B105
C030,C105
A034
ED W08,B105
C030,C105
A034
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED X09,B105
C030,C105
A066
ED X09,B105
C030,C105
A066
ED X09,B105
C030,C105
A066
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED Y03,B105
C030,C105
A077
ED Y03,B105
C030,C105
A077
ED Y03,B105
C030,C105
A077
 


 ====== รายวิชา =====
ED W08 พล 041004 เซปักตะกร้อ 1
ED X09 พล 042005 เซปักตะกร้อ 2
ED Y03 พล 043024 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเซปักตะกร้อ
====== อาจารย์ ======
C030 อาจารย์ เรวัตร นาวาจักร์
C105 อาจารย์ฐิติมา ผ่องผึ้ง
===== ห้องเรียน ======
B105 สนามตะกร้อ
====== นักศึกษา ======
A034 ลก.เซปักตะกร้อ Sec. 1
A066 ลก.เซปักตะกร้อ2 Sec.1
A077 ลก.กลฯเซปักตะกร้อ Sec.1