C031-ผศ. วนิดา โนรา จำนวน 10 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


SE 213,5511
C031
S203
SE 213,5511
C031
S203
 


 


 


 


 


 


อังคาร SE 404,5511
C031
S402
SE 404,5511
C031
S402
SE 304,5511
C031
S302
SE 304,5511
C031
S302
 


 


 


 


 


 


พุธ SE 408,6613
C031
S402
SE 408,6613
C031
S402
SE 408,6613
C031
S402
SE 404,5511
C031
S402
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 213 วท 074029 วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย
SE 404 วท074025 สุขภาพแม่และเด็ก
SE 304 วท 073007 สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
SE 408 วท 073104 ทักษะชีวิต
====== อาจารย์ ======
C031 ผศ. วนิดา โนรา
===== ห้องเรียน ======
5511 ห้องเรียน
6613 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
S203 การส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 Sec.3
S402 การส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 4 Sec.2
S302 การส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 Sec.2