C033-อาจารย์ อรรถพร คำพวง จำนวน 21 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE 106,8817
C033
S102
SE 106,8817
C033
S102
SE 106,8817
C033
S102
 


 


ED 204,8817
C033
A201
ED 204,8817
C033
A201
ED 204,8817
C033
A201
ED 204,8817
C033
A201
 


อังคาร SE 106,8817
C033
S101
SE 106,8817
C033
S101
SE 106,8817
C033
S101
 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED 204,9917
C033
A202
ED 204,9917
C033
A202
ED 204,9917
C033
A202
ED 204,9917
C033
A202
 


SE 406,9917
C033
S402
SE 406,9917
C033
S402
SE 406,9917
C033
S402
SE 406,9917
C033
S402
 


พฤหัสบดี SE 106,8817
C033
S103
SE 106,8817
C033
S103
SE 106,8817
C033
S103
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 106 ศท071004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ED 204 กศ 032004 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารทางการศึกษา
SE 406 ศท 071001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
====== อาจารย์ ======
C033 อาจารย์ อรรถพร คำพวง
===== ห้องเรียน ======
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
S102 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 1 Sec.2
A201 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.1
S101 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 1 Sec.1
A202 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.2
S402 การส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 4 Sec.2
S103 การส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 Sec.3