C035-อาจารย์ อวยพร วิภาเวชพร จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


SE 108,2201
C035
S101
SE 108,2201
C035
S101
 


 


 


อังคาร SE 108,2201
C035
S103
SE 108,2201
C035
S103
 


 


 


SE 108,2201
C035
S103
SE 108,2201
C035
S103
 


 


 


พุธ SE 108,2201
C035
S102
SE 108,2201
C035
S102
ED 213,2201
C035
A203
ED 213,2201
C035
A203
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE 108,2201
C035
S101
SE 108,2201
C035
S101
ED 213,2201
C035
A205
ED 213,2201
C035
A205
 


SE 108,2201
C035
S102
SE 108,2201
C035
S102
 


 


 


ศุกร์ ED 213,2201
C035
A206
ED 213,2201
C035
A206
 


 


 


ED 213,2201
C035
A204
ED 213,2201
C035
A204
 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 108 วท 031003 ชีววิทยาทั่วไป
ED 213 สข 011004 ยาและสารเสพติด
====== อาจารย์ ======
C035 อาจารย์ อวยพร วิภาเวชพร
===== ห้องเรียน ======
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
====== นักศึกษา ======
S101 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 1 Sec.1
S103 การส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 Sec.3
S102 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 1 Sec.2
A203 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.3
A205 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.5
A206 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.6
A204 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.4