C036-ดร. ลัดดา เรืองมโนธรรม จำนวน 21 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


SE 402,6617
C036
S401
SE 402,6617
C036
S401
 


 


SE 104,B110
C036
S102
SE 104,B110
C036
S102
SE 104,B110
C036
S102
 


 


อังคาร SE 309,6617
C036
S301
SE 309,6617
C036
S301
SE 309,6617
C036
S301
 


 


ED Z02,9915
C036
A093
ED Z02,9915
C036
A093
ED Z02,9915
C036
A093
 


 


พุธ SE 206,6617
C036
S202
SE 206,6617
C036
S202
SE 206,6617
C036
S202
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE 206,6617
C036
S201
SE 206,6617
C036
S201
SE 206,6617
C036
S201
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


SE 208,6617
C036
S202
SE 208,6617
C036
S202
SE 208,6617
C036
S201
SE 208,6617
C036
S201
 ====== รายวิชา =====
SE 402 วท 124033 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
SE 104 วท 081245 ยิมนาสติก
SE 309 วท 083023 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว
ED Z02 วท 083023 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว
SE 206 วท 071001 กายวิภาคและสรีรวิทยา1
SE 208 วท 081040 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
====== อาจารย์ ======
C036 ดร. ลัดดา เรืองมโนธรรม
===== ห้องเรียน ======
6617 ห้องเรียน
B110 โรงยิมยิมนาสติก
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
====== นักศึกษา ======
S401 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ชั้นปีที่ 4 Sec.1
S102 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 1 Sec.2
S301 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 Sec.1
A093 ลส.การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว Sec.1
S202 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 2 Sec.2
S201 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 2 Sec.1