C037-อาจารย์ดุสิต สุขประเสริฐ จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร SE 205,B117
C037
S202
SE 205,B117
C037
S202
SE 205,B117
C037
S202
 


 


SE 103,B112
C037
S102
SE 103,B112
C037
S102
SE 103,B112
C037
S102
 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED W15,B112
C037
A043
ED W15,B112
C037
A043
ED W15,B112
C037
A043
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED X12,B112
C037
A069
ED X12,B112
C037
A069
ED X12,B112
C037
A069
 


 


ศุกร์ SE 205,B117
C037
S201
SE 205,B117
C037
S201
SE 205,B117
C037
S201
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 205 วท 083006 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
SE 103 วท 081212 เทควันโด
ED W15 พล 031017 เทควันโด 1
ED X12 พล 032018 เทควันโด 2
====== อาจารย์ ======
C037 อาจารย์ดุสิต สุขประเสริฐ
===== ห้องเรียน ======
B117 ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
B112 โรงยิมเทควันโด
====== นักศึกษา ======
S202 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 2 Sec.2
S102 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 1 Sec.2
A043 ลก.เทควันโด1 Sec.1
A069 ลก.เทควันโด2 Sec.1
S201 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 2 Sec.1