C038-อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์ จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR 104,7712
C038
C102
AR 104,7712
C038
C102
AR 104,7712
C038
C102
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED V05,7713
C038
A015
ED V05,7713
C038
A015
ED V05,7713
C038
A015
 


 


พุธ AR 204,8812
C038
C201
AR 204,8812
C038
C201
AR 204,8812
C038
C201
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR 104,7712
C038
C101
AR 104,7712
C038
C101
AR 104,7712
C038
C101
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR 104 บท 062031 การจัดการองค์การ และทรัพยากรมนุษย์
ED V05 ศท 032003 มนุษสัมพันธ์
AR 204 บธ 033006 การจัดการการเงินและการบัญชี
====== อาจารย์ ======
C038 อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
===== ห้องเรียน ======
7712 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
8812 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
C102 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 2
A015 ลท.มนุษยสัมพันธ์ Sec.1
C201 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2
C101 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1