C039-อาจารย์วรพรรณ พรนิมิตร จำนวน 21 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED 201,3301
C039
A201
ED 201,3301
C039
A201
ED 201,3301
C039
A201
 


 


ED 101,3301
C039
A105
ED 101,3301
C039
A105
ED 101,3301
C039
A105
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED 101,3301
C039
A103
ED 101,3301
C039
A103
ED 101,3301
C039
A103
 


 


พุธ ED 101,3301
C039
A101
ED 101,3301
C039
A101
ED 101,3301
C039
A101
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED 101,3301
C039
A102
ED 101,3301
C039
A102
ED 101,3301
C039
A102
 


 


ED 101,3301
C039
A104
ED 101,3301
C039
A104
ED 101,3301
C039
A104
 


 


ศุกร์ ED 201,3301
C039
A202
ED 201,3301
C039
A202
ED 201,3301
C039
A202
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 201 ศท 022010 การพัฒนาทักษะการฟัง - การพูดภาษาอังกฤษ
ED 101 ศท 021009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
====== อาจารย์ ======
C039 อาจารย์วรพรรณ พรนิมิตร
===== ห้องเรียน ======
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
====== นักศึกษา ======
A201 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.1
A105 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.5
A103 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.3
A101 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.1
A102 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.2
A104 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.4
A202 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.2