C040-อาจารย์พริษฐ์ บุญรักษ์ จำนวน 17 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR 301,8813
C040,C107
C302
AR 301,8813
C040,C107
C302
AR 301,8813
C040,C107
C302
AR 301,8813
C040,C107
C302
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


AR 203,8814
C040
C202
AR 203,8814
C040
C202
AR 203,8814
C040
C202
 


 


พุธ  


 


AR 301,8815
C040,C107
C301
AR 301,8815
C040,C107
C301
 


AR 203,7712
C040
C201
AR 203,7712
C040
C201
AR 203,7712
C040
C201
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


AR 309,7712
C040
C302
AR 309,7712
C040
C302
AR 309,7712
C040
C302
 


 


ศุกร์  


 


AR 301,8815
C040,C107
C301
AR 301,8815
C040,C107
C301
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR 301 ศท 083005 ทักษะการคิดและสร้างสรรค์
AR 203 ศท 061005 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
AR 309 พล 023047 การวิจัยเบื้องต้นสำหรับนันทนาการ
====== อาจารย์ ======
C040 อาจารย์พริษฐ์ บุญรักษ์
C107 อาจารย์กษิรา กาเยาว์
===== ห้องเรียน ======
8813 ห้องเรียน
8814 ห้องเรียน
8815 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
C302 นันทนาการและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 Sec.2
C202 นันทนาการและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2 Sec.2
C301 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3
C201 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2