C042-อาจารย์อรรณพร สุริโย จำนวน 21 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR 403,6615
C042
C401
AR 403,6615
C042
C401
AR 403,6615
C042
C401
AR 403,6615
C042
C401
 


AR 214,7712
C042
C202
AR 214,7712
C042
C202
AR 214,7712
C042
C202
 


 


อังคาร AR 102,7712
C042
C101
AR 102,7712
C042
C101
AR 102,7712
C042
C101
 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR 102,7713
C042
C102
AR 102,7713
C042
C102
AR 102,7713
C042
C102
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR 405,S403
C042
C401
AR 405,S403
C042
C401
AR 405,S403
C042
C401
AR 405,S403
C042
C401
AR 405,S403
C042
C401
AR 405,S403
C042
C401
AR 405,S403
C042
C401
AR 405,S403
C042
C401
 


 ====== รายวิชา =====
AR 403 พล 024094 การวิจัยด้านการท่องเที่ยว
AR 214 บธ 043007 การตลาดสำหรับนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR 102 ศท 041004 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
AR 405 พล 084007 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนันทนาการฯ
====== อาจารย์ ======
C042 อาจารย์อรรณพร สุริโย
===== ห้องเรียน ======
6615 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
S403 สถานประกอบการนันทนาการฯ
====== นักศึกษา ======
C401 นันทนาการเชิงพาณิชย์ฯ ชั้นปีที่ 4 Sec.1
C202 นันทนาการและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2 Sec.2
C101 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1
C102 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 2