C043-อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์ จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED S02,7715
C043
A303
ED S02,7715
C043
A303
ED S02,7715
C043
A304
ED S02,7715
C043
A304
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED S02,7715
C043
A306,B301
ED S02,7715
C043
A306,B301
 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED S02,7715
C043
A301
ED S02,7715
C043
A301
 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED S02,7715
C043
A305
ED S02,7715
C043
A305
 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED S02,7715
C043
A302
ED S02,7715
C043
A302
 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED S02 กศ 063001 กฎหมายการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C043 อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์
===== ห้องเรียน ======
7715 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
A303 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.3
A304 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.4
A306 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.6
B301 สุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.6
A301 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.1
A305 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.5
A302 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.2