C045-อาจารย์ สุนทร จันทร์พรหม จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED T01,A303
C045
A403
ED T01,A303
C045
A403
ED T01,A303
C045
A403
ED T01,A303
C045
A403
 


ED T01,A303
C045
A402
ED T01,A303
C045
A402
ED T01,A303
C045
A402
ED T01,A303
C045
A402
 


อังคาร ED T01,A303
C045
A406,B401
ED T01,A303
C045
A406,B401
ED T01,A303
C045
A406,B401
ED T01,A303
C045
A406,B401
 


 


 


 


 


 


พุธ ED T01,A303
C045
A405
ED T01,A303
C045
A405
ED T01,A303
C045
A405
ED T01,A303
C045
A405
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED T01,A303
C045
A401
ED T01,A303
C045
A401
ED T01,A303
C045
A401
ED T01,A303
C045
A401
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED T01,A303
C045
A404
ED T01,A303
C045
A404
ED T01,A303
C045
A404
ED T01,A303
C045
A404
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED T01 กศ 023003 วิธีสอนสุขศึกษา
====== อาจารย์ ======
C045 อาจารย์ สุนทร จันทร์พรหม
===== ห้องเรียน ======
A303 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน
====== นักศึกษา ======
A403 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.3
A402 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.2
A406 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.6
B401 สุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.6
A405 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.5
A401 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.1
A404 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.4