C046-อาจารย์ กมลา ชัยพร จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED W16,B113
C046
A044
ED W16,B113
C046
A044
ED W16,B113
C046
A044
 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED W11,B109
C046
A038
ED W11,B109
C046
A038
ED W11,B109
C046
A038
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED X14,B113
C046
A071
ED X14,B113
C046
A071
ED X14,B113
C046
A071
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED Y11,B113
C046
A087
ED Y11,B113
C046
A087
ED Y11,B113
C046
A087
 


 ====== รายวิชา =====
ED W16 พล 031038 ยกน้ำหนัก 1
ED W11 พล 031023 เทเบิลเทนนิส 1
ED X14 พล 032033 ยกน้ำหนัก 2
ED Y11 พล 033078 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬายกน้ำหนัก
====== อาจารย์ ======
C046 อาจารย์ กมลา ชัยพร
===== ห้องเรียน ======
B113 โรงยิมยกน้ำหนัก
B109 โรงยิมเทบิลเทนนิส
====== นักศึกษา ======
A044 ลก.ยกน้ำหนัก1 Sec.1
A038 ลก.เทเบิลเทนนิส1 Sec.1
A071 ลก.ยกน้ำหนัก2 sec.1
A087 ลก.กลฯยกน้ำหนัก Sec.1