C047-อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์ จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED 108,B122
C047
A102
ED 108,B122
C047
A102
ED 108,B122
C047
A102
 


 


ED S05,A101
C004,C024
C047
A301,A302
A303,A304
A305,A306
ED S05,A101
C004,C024
C047
A301,A302
A303,A304
A305,A306
ED S05,A101
C004,C024
C047
A301,A302
A303,A304
A305,A306
 


 


อังคาร ED 108,B122
C047
A104
ED 108,B122
C047
A104
ED 108,B122
C047
A104
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED X03,B122
C047
A058
ED X03,B122
C047
A058
ED X03,B122
C047
A058
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED Y04,B122
C047
A078
ED Y04,B122
C047
A078
ED Y04,B122
C047
A078
 


 ====== รายวิชา =====
ED 108 พล 041045 ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล
ED S05 พล 072020 ค่ายพักแรม
ED X03 พล 042008 บาสเกตบอล 2
ED Y04 พล 043024 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล
====== อาจารย์ ======
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C004 ผศ. ชัยพร แก้ววิวัฒน์
C024 อาจารย์จารึก วาสนสมพงษ์
===== ห้องเรียน ======
B122 โดมบาส 1
A101 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 1 บรรจุดได้ 200 คน
====== นักศึกษา ======
A102 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.2
A301 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.1
A302 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.2
A303 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.3
A304 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.4
A305 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.5
A306 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.6
A104 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.4
A058 ลก.บาสเกตบอล2 Sec.1
A078 ลก.กลฯบาสเกตบอล Sec.1